Fondo cabecera Concello de Paradela

Corporación Municipal

CORPORACIÓN MUNICIPAL

 

Alcalde-Presidente

D. José Manuel Mato Díaz


Concelleira/os:

 

D. Adrián Fernández Juiz

Primeiro Tenente de Alcalde

Delegado da área de obras, infraestruturas, xuventude e deportes.


Dª. Mª. Montserrat Mulet Sar

Segunda Tenente de Alcalde

Delegada de servizos sociais, sanidade e consumo


Dª. Ana Belén López Álvarez

Terceira Tenente de Alcalde

Delegada de promoción de emprego, formación e cultura.


D. Jesús Pablo López González

Delegado de transformación e desenvolvemento agrogandeiro.


D. Benjamin López Mato

Delegado desenrolo medio rural.


D. Roberto Díaz Luaces

D. Iván Castro Díaz

Dª. Sara Arias López

Grupo Político do PARTIDO POPULAR:


-D. José Manuel Mato Díaz.

-Dª. M.ª Montserrat Mulet Sar (voceira).

-Dª. Ana Belén López Álvarez

-D. Adrian Fernández Juiz (voceiro suplente).

D. Jesús Pablo López González.

-D. Benjamín López Mato.


Grupo Político do PsdeG-PSOE:


-D. Roberto Díaz Luaces (voceiro).

-D. Iván Castro Díaz (voceiro suplente).

-Dª. Sara Arias López.


XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

Presidente: D. José Manuel Mato Díaz. Alcalde

-D. Adrian Fernández Juiz.

-Dª. María Montserrat Mulet Sar.

-Dª. Ana Belén López Álvarez.


COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Presidente: O Alcalde ou concelleiro en quen delegue.

Vogais:

Un/ha Concelleira/o designada/o polo Grupo Municipal Popular.

-Dª. M.ª Montserrat Mulet Sar.

-D. Benjamín López Mato (suplente).

Un Concelleiro do Grupo Municipal Socialista.

-D. Iván Castro Díaz.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Paradela
Concello de Paradela
C/ Cabaleiros de Santiago N°15 – 27611 Paradela - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 54 11 01 / 96 | Fax: 982 54 12 32 / 07
E-mail: concello.paradela@eidolocal.es